Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
circus0.in circus0.out
circus1.in circus1.out
circus2.in circus2.out
circus3.in circus3.out
circus4.in circus4.out
circus5.in circus5.out
circus6.in circus6.out
circus7.in circus7.out
circus8.in circus8.out
circus9.in circus9.out
circus10.in circus10.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 5 K
circus0.in 131 B
circus0.out 4 B
circus1.in 58 B
circus1.out 4 B
circus10.in 3 K
circus10.out 4 B
circus2.in 106 B
circus2.out 3 B
circus3.in 351 B
circus3.out 4 B
circus4.in 451 B
circus4.out 4 B
circus5.in 740 B
circus5.out 4 B
circus6.in 1 K
circus6.out 4 B
circus7.in 1 K
circus7.out 4 B
circus8.in 2 K
circus8.out 4 B
circus9.in 2 K
circus9.out 4 B