Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#57588 #575. HOUSE - Robot xây nhà Accepted 100 38 ms 1480 K C++ 11 / 2 K hihihi1 2021-11-15 12:02:55
#89937 #575. HOUSE - Robot xây nhà Accepted 100 39 ms 992 K C++ 14 / 6 K Nguyễn Anh Dũng 2022-08-24 6:01:48
#35287 #575. HOUSE - Robot xây nhà Accepted 100 48 ms 1492 K C++ 11 / 2 K Uah Hnaht 2021-04-19 3:47:48
#72237 #575. HOUSE - Robot xây nhà Accepted 100 61 ms 996 K C++ 11 (NOI) / 2 K nguyen khac thu 2022-02-10 14:33:51


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: