Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
house0.in house0.out
house1.in house1.out
house2.in house2.out
house3.in house3.out
house4.in house4.out
house5.in house5.out
house6.in house6.out
house7.in house7.out
house8.in house8.out
house9.in house9.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 11 K
house0.in 20 K
house0.out 1 B
house1.in 1 K
house1.out 1 B
house2.in 3 K
house2.out 2 B
house3.in 7 K
house3.out 2 B
house4.in 20 K
house4.out 3 B
house5.in 824 B
house5.out 1 B
house6.in 20 K
house6.out 3 B
house7.in 10 K
house7.out 2 B
house8.in 20 K
house8.out 2 B
house9.in 20 K
house9.out 3 B