Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: Special Judge

Subtask 1

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 0
zamDB.in zamDB.out

Subtask 2

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 100
zam0.in zam0.out
zam1.in zam1.out
zam2.in zam2.out
zam3.in zam3.out
zam4.in zam4.out
zam5.in zam5.out
zam6.in zam6.out
zam7.in zam7.out
zam8.in zam8.out
zam9.in zam9.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 14 K
check_ZAM.cpp 3 K
data.yml 244 B
zam0.in 7 K
zam0.out 301 B
zam1.in 241 B
zam1.out 206 B
zam2.in 631 B
zam2.out 95 B
zam3.in 1 K
zam3.out 214 B
zam4.in 2 K
zam4.out 299 B
zam5.in 2 K
zam5.out 303 B
zam6.in 3 K
zam6.out 204 B
zam7.in 4 K
zam7.out 252 B
zam8.in 5 K
zam8.out 301 B
zam9.in 6 K
zam9.out 302 B
zamDB.in 52 B
zamDB.out 7 B