Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
000.in 000.out
001.in 001.out
002.in 002.out
003.in 003.out
004.in 004.out
005.in 005.out
006.in 006.out
007.in 007.out
008.in 008.out
009.in 009.out
010.in 010.out
011.in 011.out
012.in 012.out
013.in 013.out
014.in 014.out
015.in 015.out
016.in 016.out
017.in 017.out
018.in 018.out
019.in 019.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 818 K
000.in 24 B
000.out 1 B
001.in 47 B
001.out 1 B
002.in 104 B
002.out 2 B
003.in 256 B
003.out 3 B
004.in 930 B
004.out 3 B
005.in 934 B
005.out 3 B
006.in 896 B
006.out 3 B
007.in 917 B
007.out 3 B
008.in 940 B
008.out 3 B
009.in 906 B
009.out 3 B
010.in 96 K
010.out 8 B
011.in 192 K
011.out 9 B
012.in 384 K
012.out 10 B
013.in 384 K
013.out 10 B
014.in 768 K
014.out 10 B
015.in 864 K
015.out 11 B
016.in 960 K
016.out 11 B
017.in 960 K
017.out 11 B
018.in 960 K
018.out 11 B
019.in 960 K
019.out 11 B