Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: Special Judge

Subtask 1

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 50
000.in 000.out
001.in 001.out
002.in 002.out
003.in 003.out
004.in 004.out
005.in 005.out
006.in 006.out
007.in 007.out
008.in 008.out
009.in 009.out
010.in 010.out
011.in 011.out
012.in 012.out
013.in 013.out
014.in 014.out

Subtask 2

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 50
015.in 015.out
016.in 016.out
017.in 017.out
018.in 018.out
019.in 019.out
020.in 020.out
021.in 021.out
022.in 022.out
023.in 023.out
024.in 024.out
025.in 025.out
026.in 026.out
027.in 027.out
028.in 028.out
029.in 029.out
030.in 030.out
031.in 031.out
032.in 032.out
033.in 033.out
034.in 034.out
035.in 035.out
036.in 036.out
037.in 037.out
038.in 038.out
039.in 039.out
040.in 040.out
041.in 041.out
042.in 042.out
043.in 043.out
044.in 044.out
045.in 045.out
046.in 046.out
047.in 047.out
048.in 048.out
049.in 049.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 83 M
000.in 66 B
000.out 13 B
001.in 78 B
001.out 16 B
002.in 67 B
002.out 15 B
003.in 83 B
003.out 13 B
004.in 119 B
004.out 17 B
005.in 108 K
005.out 763 B
006.in 97 K
006.out 718 B
007.in 102 K
007.out 699 B
008.in 126 K
008.out 837 B
009.in 83 K
009.out 670 B
010.in 94 K
010.out 662 B
011.in 77 K
011.out 537 B
012.in 125 K
012.out 814 B
013.in 123 K
013.out 884 B
014.in 132 K
014.out 889 B
015.in 8 M
015.out 5 K
016.in 8 M
016.out 5 K
017.in 6 M
017.out 4 K
018.in 8 M
018.out 5 K
019.in 6 M
019.out 5 K
020.in 4 M
020.out 4 K
021.in 6 M
021.out 4 K
022.in 8 M
022.out 5 K
023.in 6 M
023.out 4 K
024.in 7 M
024.out 5 K
025.in 5 M
025.out 4 K
026.in 6 M
026.out 4 K
027.in 8 M
027.out 5 K
028.in 8 M
028.out 5 K
029.in 7 M
029.out 5 K
030.in 5 M
030.out 4 K
031.in 3 M
031.out 3 K
032.in 4 M
032.out 3 K
033.in 6 M
033.out 4 K
034.in 3 M
034.out 3 K
035.in 4 M
035.out 3 K
036.in 8 M
036.out 5 K
037.in 5 M
037.out 4 K
038.in 2 M
038.out 2 K
039.in 4 M
039.out 3 K
040.in 3 M
040.out 3 K
041.in 7 M
041.out 5 K
042.in 6 M
042.out 4 K
043.in 2 M
043.out 2 K
044.in 3 M
044.out 3 K
045.in 5 M
045.out 4 K
046.in 4 M
046.out 3 K
047.in 4 M
047.out 3 K
048.in 3 M
048.out 3 K
049.in 5 M
049.out 4 K
checkBTOWER.cpp 2 K
data.yml 432 B