Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
1.in 1.out
2.in 2.out
3.in 3.out
4.in 4.out
5.in 5.out
6.in 6.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 427 K
1.in 39 B
1.out 23 B
2.in 217 B
2.out 82 B
3.in 825 B
3.out 202 B
4.in 375 K
4.out 280 K
5.in 293 K
5.out 66 K
6.in 2 M
6.out 447 K