#684. SUFFPREF – Tiền tố giống hậu tố

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Xâu a được gọi là tiền tố thực sự của xâu b nếu xâu a ngắn hơn xâu b và trùng với phần đầu của xâu b . Ví dụ p, pr, pre, pref, prefi là những tiền tố thực sự của prefix.

Xâu a được gọi là hậu tố thực sự của xâu b nếu xâu a ngắn hơn xâu b và trùng với phần cuối của xâu b . Ví dụ x, ix, fix, ffix, uffix là những hậu tố thực sự của suffix.

Cho xâu s chỉ gồm các ký tự Latinh thường. đếm số xâu vừa là tiền tố thực sự, vừa là hậu tố thực sự của xâu s .

Dữ liệu vào:

  • Một dòng duy nhất chứa xâu s .

Dữ liệu ra:

  • Một số nguyên không âm là số xâu tìm được.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
ababab
Dữ liệu ra:
2

Giải thích:

  • 2 xâu thỏa mãn là ababab

Giới hạn:

  • 1 ≤ |s| ≤ 10^6 .