Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subtask 1

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 50
cows1.in cows1.out
cows2.in cows2.out
cows3.in cows3.out
cows4.in cows4.out
cows5.in cows5.out
cows6.in cows6.out
cows7.in cows7.out
cows8.in cows8.out
cows9.in cows9.out
cows10.in cows10.out
cows11.in cows11.out
cows12.in cows12.out
cows13.in cows13.out
cows14.in cows14.out
cows15.in cows15.out
cows16.in cows16.out
cows17.in cows17.out
cows18.in cows18.out

Subtask 2

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 50
maintain.0.in maintain.0.out
maintain.1.in maintain.1.out
maintain.2.in maintain.2.out
maintain.3.in maintain.3.out
maintain.4.in maintain.4.out
maintain.5.in maintain.5.out
maintain.6.in maintain.6.out
maintain.7.in maintain.7.out
maintain.8.in maintain.8.out
maintain.9.in maintain.9.out
maintain.10.in maintain.10.out
maintain.11.in maintain.11.out
maintain.12.in maintain.12.out
maintain.13.in maintain.13.out
maintain.14.in maintain.14.out
maintain.15.in maintain.15.out
maintain.16.in maintain.16.out
maintain.17.in maintain.17.out
maintain.18.in maintain.18.out
maintain.19.in maintain.19.out
maintain.20.in maintain.20.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 521 K
cows1.in 275 B
cows1.out 136 B
cows10.in 23 K
cows10.out 12 K
cows11.in 31 K
cows11.out 15 K
cows12.in 41 K
cows12.out 20 K
cows13.in 46 K
cows13.out 23 K
cows14.in 58 K
cows14.out 25 K
cows15.in 61 K
cows15.out 30 K
cows16.in 62 K
cows16.out 31 K
cows17.in 62 K
cows17.out 32 K
cows18.in 63 K
cows18.out 33 K
cows2.in 411 B
cows2.out 120 B
cows3.in 745 B
cows3.out 210 B
cows4.in 1 K
cows4.out 300 B
cows5.in 2 K
cows5.out 600 B
cows6.in 3 K
cows6.out 900 B
cows7.in 6 K
cows7.out 1 K
cows8.in 11 K
cows8.out 5 K
cows9.in 17 K
cows9.out 8 K
data.yml 614 B
maintain.0.in 41 B
maintain.0.out 17 B
maintain.1.in 275 B
maintain.1.out 136 B
maintain.10.in 23 K
maintain.10.out 12 K
maintain.11.in 31 K
maintain.11.out 15 K
maintain.12.in 41 K
maintain.12.out 20 K
maintain.13.in 46 K
maintain.13.out 23 K
maintain.14.in 58 K
maintain.14.out 25 K
maintain.15.in 61 K
maintain.15.out 30 K
maintain.16.in 62 K
maintain.16.out 31 K
maintain.17.in 62 K
maintain.17.out 32 K
maintain.18.in 63 K
maintain.18.out 33 K
maintain.19.in 69 K
maintain.19.out 35 K
maintain.2.in 411 B
maintain.2.out 120 B
maintain.20.in 69 K
maintain.20.out 35 K
maintain.3.in 745 B
maintain.3.out 210 B
maintain.4.in 1 K
maintain.4.out 300 B
maintain.5.in 2 K
maintain.5.out 600 B
maintain.6.in 3 K
maintain.6.out 900 B
maintain.7.in 6 K
maintain.7.out 1 K
maintain.8.in 11 K
maintain.8.out 5 K
maintain.9.in 17 K
maintain.9.out 8 K