Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subtask 1

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 20
infinity1.inp infinity1.out
infinity2.inp infinity2.out
infinity3.inp infinity3.out
infinity4.inp infinity4.out

Subtask 2

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 20
infinity5.inp infinity5.out
infinity6.inp infinity6.out
infinity7.inp infinity7.out
infinity8.inp infinity8.out

Subtask 3

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 20
infinity9.inp infinity9.out
infinity10.inp infinity10.out
infinity11.inp infinity11.out
infinity12.inp infinity12.out

Subtask 4

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 40
infinity13.inp infinity13.out
infinity14.inp infinity14.out
infinity15.inp infinity15.out
infinity16.inp infinity16.out
infinity17.inp infinity17.out
infinity18.inp infinity18.out
infinity19.inp infinity19.out
infinity20.inp infinity20.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 2 M
data.yml 317 B
ex_infinity1.inp 24 B
ex_infinity1.out 18 B
ex_infinity2.inp 45 B
ex_infinity2.out 20 B
infinity1.inp 129 B
infinity1.out 88 B
infinity10.inp 6 K
infinity10.out 3 K
infinity11.inp 32 K
infinity11.out 17 K
infinity12.inp 37 K
infinity12.out 20 K
infinity13.inp 33 K
infinity13.out 17 K
infinity14.inp 618 K
infinity14.out 324 K
infinity15.inp 166 K
infinity15.out 87 K
infinity16.inp 134 K
infinity16.out 70 K
infinity17.inp 240 K
infinity17.out 126 K
infinity18.inp 610 K
infinity18.out 320 K
infinity19.inp 78 K
infinity19.out 41 K
infinity2.inp 184 B
infinity2.out 123 B
infinity20.inp 418 K
infinity20.out 219 K
infinity3.inp 154 B
infinity3.out 109 B
infinity4.inp 194 B
infinity4.out 137 B
infinity5.inp 5 K
infinity5.out 3 K
infinity6.inp 4 K
infinity6.out 3 K
infinity7.inp 4 K
infinity7.out 2 K
infinity8.inp 4 K
infinity8.out 2 K
infinity9.inp 53 K
infinity9.out 29 K