Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subtask 1

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 25
pole21.inp pole21.out
pole22.inp pole22.out
pole23.inp pole23.out
pole24.inp pole24.out
pole25.inp pole25.out

Subtask 2

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 25
pole26.inp pole26.out
pole27.inp pole27.out
pole28.inp pole28.out
pole29.inp pole29.out
pole210.inp pole210.out

Subtask 3

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 25
pole211.inp pole211.out
pole212.inp pole212.out
pole213.inp pole213.out
pole214.inp pole214.out
pole215.inp pole215.out

Subtask 4

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 25
pole216.inp pole216.out
pole217.inp pole217.out
pole218.inp pole218.out
pole219.inp pole219.out
pole220.inp pole220.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 74 K
data.yml 311 B
ex_pole21.inp 18 B
ex_pole21.out 2 B
pole21.inp 29 B
pole21.out 2 B
pole210.inp 332 B
pole210.out 6 B
pole211.inp 3 K
pole211.out 9 B
pole212.inp 3 K
pole212.out 9 B
pole213.inp 2 K
pole213.out 9 B
pole214.inp 2 K
pole214.out 8 B
pole215.inp 2 K
pole215.out 9 B
pole216.inp 25 K
pole216.out 10 B
pole217.inp 27 K
pole217.out 10 B
pole218.inp 26 K
pole218.out 10 B
pole219.inp 29 K
pole219.out 10 B
pole22.inp 64 B
pole22.out 2 B
pole220.inp 34 K
pole220.out 10 B
pole23.inp 21 B
pole23.out 1 B
pole24.inp 48 B
pole24.out 1 B
pole25.inp 48 B
pole25.out 2 B
pole26.inp 591 B
pole26.out 6 B
pole27.inp 1 K
pole27.out 6 B
pole28.inp 3 K
pole28.out 7 B
pole29.inp 3 K
pole29.out 7 B