Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subtask 1

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 20
team1.inp team1.out
team2.inp team2.out
team3.inp team3.out
team4.inp team4.out
team5.inp team5.out
team6.inp team6.out
team7.inp team7.out
team8.inp team8.out
team9.inp team9.out
team10.inp team10.out

Subtask 2

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 20
team11.inp team11.out
team12.inp team12.out
team13.inp team13.out
team14.inp team14.out
team15.inp team15.out
team16.inp team16.out
team17.inp team17.out
team18.inp team18.out
team19.inp team19.out
team20.inp team20.out

Subtask 3

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 30
team21.inp team21.out
team22.inp team22.out
team23.inp team23.out
team24.inp team24.out
team25.inp team25.out
team26.inp team26.out
team27.inp team27.out
team28.inp team28.out
team29.inp team29.out
team30.inp team30.out
team31.inp team31.out
team32.inp team32.out
team33.inp team33.out
team34.inp team34.out
team35.inp team35.out

Subtask 4

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 30
team36.inp team36.out
team37.inp team37.out
team38.inp team38.out
team39.inp team39.out
team40.inp team40.out
team41.inp team41.out
team42.inp team42.out
team43.inp team43.out
team44.inp team44.out
team45.inp team45.out
team46.inp team46.out
team47.inp team47.out
team48.inp team48.out
team49.inp team49.out
team50.inp team50.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 20 M
data.yml 429 B
ex_team1.inp 23 B
ex_team1.out 11 B
team1.inp 6 K
team1.out 4 K
team10.inp 1 K
team10.out 675 B
team11.inp 10 K
team11.out 8 K
team12.inp 432 B
team12.out 279 B
team13.inp 4 K
team13.out 3 K
team14.inp 9 K
team14.out 7 K
team15.inp 8 K
team15.out 6 K
team16.inp 5 K
team16.out 4 K
team17.inp 2 K
team17.out 1 K
team18.inp 5 K
team18.out 4 K
team19.inp 6 K
team19.out 4 K
team2.inp 3 K
team2.out 2 K
team20.inp 393 B
team20.out 255 B
team21.inp 39 K
team21.out 29 K
team22.inp 71 K
team22.out 53 K
team23.inp 66 K
team23.out 49 K
team24.inp 58 K
team24.out 43 K
team25.inp 29 K
team25.out 21 K
team26.inp 57 K
team26.out 42 K
team27.inp 48 K
team27.out 36 K
team28.inp 66 K
team28.out 49 K
team29.inp 49 K
team29.out 36 K
team3.inp 12 K
team3.out 9 K
team30.inp 65 K
team30.out 48 K
team31.inp 37 K
team31.out 27 K
team32.inp 69 K
team32.out 52 K
team33.inp 36 K
team33.out 26 K
team34.inp 37 K
team34.out 27 K
team35.inp 32 K
team35.out 23 K
team36.inp 826 K
team36.out 587 K
team37.inp 737 K
team37.out 522 K
team38.inp 401 K
team38.out 280 K
team39.inp 247 K
team39.out 170 K
team4.inp 12 K
team4.out 9 K
team40.inp 1 M
team40.out 948 K
team41.inp 2 M
team41.out 2 M
team42.inp 3 M
team42.out 2 M
team43.inp 2 M
team43.out 2 M
team44.inp 4 M
team44.out 3 M
team45.inp 1 M
team45.out 1 M
team46.inp 3 M
team46.out 2 M
team47.inp 659 K
team47.out 466 K
team48.inp 2 M
team48.out 2 M
team49.inp 1 M
team49.out 968 K
team5.inp 10 K
team5.out 7 K
team50.inp 4 M
team50.out 3 M
team6.inp 2 K
team6.out 1 K
team7.inp 9 K
team7.out 6 K
team8.inp 9 K
team8.out 7 K
team9.inp 3 K
team9.out 2 K