Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subtask 1

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 40
flirt1.in flirt1.out
flirt2.in flirt2.out
flirt3.in flirt3.out
flirt4.in flirt4.out
flirt5.in flirt5.out
flirt6.in flirt6.out
flirt7.in flirt7.out
flirt8.in flirt8.out
flirt9.in flirt9.out
flirt10.in flirt10.out
flirt11.in flirt11.out
flirt12.in flirt12.out
flirt13.in flirt13.out
flirt14.in flirt14.out
flirt15.in flirt15.out
flirt16.in flirt16.out
flirt17.in flirt17.out
flirt18.in flirt18.out
flirt19.in flirt19.out
flirt20.in flirt20.out
flirt21.in flirt21.out
flirt22.in flirt22.out
flirt23.in flirt23.out
flirt24.in flirt24.out

Subtask 2

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 35
flirt25.in flirt25.out
flirt26.in flirt26.out
flirt27.in flirt27.out
flirt28.in flirt28.out
flirt29.in flirt29.out
flirt30.in flirt30.out
flirt31.in flirt31.out
flirt32.in flirt32.out
flirt33.in flirt33.out
flirt34.in flirt34.out
flirt35.in flirt35.out
flirt36.in flirt36.out
flirt37.in flirt37.out
flirt38.in flirt38.out
flirt39.in flirt39.out
flirt40.in flirt40.out
flirt41.in flirt41.out
flirt42.in flirt42.out
flirt43.in flirt43.out
flirt44.in flirt44.out
flirt45.in flirt45.out

Subtask 3

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 25
flirt46.in flirt46.out
flirt47.in flirt47.out
flirt48.in flirt48.out
flirt49.in flirt49.out
flirt50.in flirt50.out
flirt51.in flirt51.out
flirt52.in flirt52.out
flirt53.in flirt53.out
flirt54.in flirt54.out
flirt55.in flirt55.out
flirt56.in flirt56.out
flirt57.in flirt57.out
flirt58.in flirt58.out
flirt59.in flirt59.out
flirt60.in flirt60.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 150 K
data.yml 429 B
flirt1.in 14 B
flirt1.out 2 B
flirt10.in 16 B
flirt10.out 2 B
flirt11.in 18 B
flirt11.out 2 B
flirt12.in 8 B
flirt12.out 2 B
flirt13.in 14 B
flirt13.out 2 B
flirt14.in 76 B
flirt14.out 3 B
flirt15.in 87 B
flirt15.out 3 B
flirt16.in 79 B
flirt16.out 3 B
flirt17.in 69 B
flirt17.out 3 B
flirt18.in 98 B
flirt18.out 2 B
flirt19.in 92 B
flirt19.out 3 B
flirt2.in 15 B
flirt2.out 4 B
flirt20.in 79 B
flirt20.out 3 B
flirt21.in 68 B
flirt21.out 2 B
flirt22.in 93 B
flirt22.out 2 B
flirt23.in 76 B
flirt23.out 2 B
flirt24.in 67 B
flirt24.out 3 B
flirt25.in 279 B
flirt25.out 3 B
flirt26.in 327 B
flirt26.out 4 B
flirt27.in 331 B
flirt27.out 4 B
flirt28.in 332 B
flirt28.out 4 B
flirt29.in 317 B
flirt29.out 4 B
flirt3.in 16 B
flirt3.out 2 B
flirt30.in 267 B
flirt30.out 4 B
flirt31.in 337 B
flirt31.out 4 B
flirt32.in 280 B
flirt32.out 4 B
flirt33.in 329 B
flirt33.out 4 B
flirt34.in 376 B
flirt34.out 3 B
flirt35.in 285 B
flirt35.out 4 B
flirt36.in 245 B
flirt36.out 4 B
flirt37.in 360 B
flirt37.out 3 B
flirt38.in 313 B
flirt38.out 4 B
flirt39.in 258 B
flirt39.out 3 B
flirt4.in 50 B
flirt4.out 11 B
flirt40.in 284 B
flirt40.out 3 B
flirt41.in 270 B
flirt41.out 2 B
flirt42.in 365 B
flirt42.out 4 B
flirt43.in 285 B
flirt43.out 4 B
flirt44.in 259 B
flirt44.out 3 B
flirt45.in 286 B
flirt45.out 4 B
flirt46.in 18 K
flirt46.out 10 B
flirt47.in 20 K
flirt47.out 7 B
flirt48.in 17 K
flirt48.out 10 B
flirt49.in 15 K
flirt49.out 9 B
flirt5.in 31 B
flirt5.out 3 B
flirt50.in 18 K
flirt50.out 8 B
flirt51.in 15 K
flirt51.out 11 B
flirt52.in 18 K
flirt52.out 10 B
flirt53.in 17 K
flirt53.out 11 B
flirt54.in 19 K
flirt54.out 11 B
flirt55.in 15 K
flirt55.out 11 B
flirt56.in 20 K
flirt56.out 9 B
flirt57.in 15 K
flirt57.out 9 B
flirt58.in 19 K
flirt58.out 10 B
flirt59.in 16 K
flirt59.out 11 B
flirt6.in 68 B
flirt6.out 2 B
flirt60.in 16 K
flirt60.out 11 B
flirt7.in 62 B
flirt7.out 11 B
flirt8.in 168 B
flirt8.out 8 B
flirt9.in 12 B
flirt9.out 2 B