Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
mining0.in mining0.out
mining1.in mining1.out
mining2.in mining2.out
mining3.in mining3.out
mining4.in mining4.out
mining5.in mining5.out
mining6.in mining6.out
mining7.in mining7.out
mining8.in mining8.out
mining9.in mining9.out
mining10.in mining10.out
mining11.in mining11.out
mining12.in mining12.out
mining13.in mining13.out
mining14.in mining14.out
mining15.in mining15.out
mining16.in mining16.out
mining17.in mining17.out
mining18.in mining18.out
mining19.in mining19.out
mining20.in mining20.out
mining21.in mining21.out
mining22.in mining22.out
mining23.in mining23.out
mining24.in mining24.out
mining25.in mining25.out
mining26.in mining26.out
mining27.in mining27.out
mining28.in mining28.out
mining29.in mining29.out
mining30.in mining30.out
mining31.in mining31.out
mining32.in mining32.out
mining33.in mining33.out
mining34.in mining34.out
mining35.in mining35.out
mining36.in mining36.out
mining37.in mining37.out
mining38.in mining38.out
mining39.in mining39.out
mining40.in mining40.out
mining41.in mining41.out
mining42.in mining42.out
mining43.in mining43.out
mining44.in mining44.out
mining45.in mining45.out
mining46.in mining46.out
mining47.in mining47.out
mining48.in mining48.out
mining49.in mining49.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 622 K
mining0.in 692 B
mining0.out 9 B
mining1.in 765 B
mining1.out 10 B
mining10.in 11 K
mining10.out 10 B
mining11.in 8 K
mining11.out 12 B
mining12.in 2 K
mining12.out 12 B
mining13.in 5 K
mining13.out 11 B
mining14.in 11 K
mining14.out 11 B
mining15.in 7 K
mining15.out 11 B
mining16.in 1 K
mining16.out 13 B
mining17.in 3 K
mining17.out 12 B
mining18.in 7 K
mining18.out 13 B
mining19.in 1 K
mining19.out 15 B
mining2.in 578 B
mining2.out 9 B
mining20.in 11 K
mining20.out 10 B
mining21.in 2 K
mining21.out 14 B
mining22.in 3 K
mining22.out 13 B
mining23.in 6 K
mining23.out 13 B
mining24.in 441 B
mining24.out 12 B
mining25.in 10 K
mining25.out 14 B
mining26.in 14 K
mining26.out 14 B
mining27.in 6 K
mining27.out 14 B
mining28.in 1 K
mining28.out 13 B
mining29.in 10 K
mining29.out 14 B
mining3.in 720 B
mining3.out 9 B
mining30.in 40 K
mining30.out 12 B
mining31.in 18 K
mining31.out 13 B
mining32.in 38 K
mining32.out 13 B
mining33.in 42 K
mining33.out 14 B
mining34.in 70 K
mining34.out 12 B
mining35.in 72 K
mining35.out 14 B
mining36.in 72 K
mining36.out 15 B
mining37.in 72 K
mining37.out 12 B
mining38.in 72 K
mining38.out 13 B
mining39.in 72 K
mining39.out 14 B
mining4.in 598 B
mining4.out 9 B
mining40.in 72 K
mining40.out 13 B
mining41.in 72 K
mining41.out 13 B
mining42.in 72 K
mining42.out 13 B
mining43.in 72 K
mining43.out 13 B
mining44.in 72 K
mining44.out 14 B
mining45.in 72 K
mining45.out 15 B
mining46.in 72 K
mining46.out 13 B
mining47.in 72 K
mining47.out 14 B
mining48.in 72 K
mining48.out 13 B
mining49.in 72 K
mining49.out 14 B
mining5.in 334 B
mining5.out 9 B
mining6.in 701 B
mining6.out 7 B
mining7.in 145 B
mining7.out 7 B
mining8.in 675 B
mining8.out 7 B
mining9.in 557 B
mining9.out 7 B