Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
SEATS1.in SEATS1.out
SEATS2.in SEATS2.out
SEATS3.in SEATS3.out
SEATS4.in SEATS4.out
SEATS5.in SEATS5.out
SEATS6.in SEATS6.out
SEATS7.in SEATS7.out
SEATS8.in SEATS8.out
SEATS9.in SEATS9.out
SEATS10.in SEATS10.out
SEATS11.in SEATS11.out
SEATS12.in SEATS12.out
SEATS13.in SEATS13.out
SEATS14.in SEATS14.out
SEATS15.in SEATS15.out
SEATS16.in SEATS16.out
SEATS17.in SEATS17.out
SEATS18.in SEATS18.out
SEATS19.in SEATS19.out
SEATS20.in SEATS20.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 559 K
SEATS1.in 4 K
SEATS1.out 2 K
SEATS10.in 4 K
SEATS10.out 2 K
SEATS11.in 173 K
SEATS11.out 84 K
SEATS12.in 234 K
SEATS12.out 132 K
SEATS13.in 149 K
SEATS13.out 78 K
SEATS14.in 90 K
SEATS14.out 54 K
SEATS15.in 146 K
SEATS15.out 86 K
SEATS16.in 124 K
SEATS16.out 74 K
SEATS17.in 93 K
SEATS17.out 47 K
SEATS18.in 134 K
SEATS18.out 78 K
SEATS19.in 121 K
SEATS19.out 70 K
SEATS2.in 3 K
SEATS2.out 2 K
SEATS20.in 142 K
SEATS20.out 72 K
SEATS3.in 7 K
SEATS3.out 3 K
SEATS4.in 2 K
SEATS4.out 1 K
SEATS5.in 6 K
SEATS5.out 3 K
SEATS6.in 3 K
SEATS6.out 1 K
SEATS7.in 403 B
SEATS7.out 172 B
SEATS8.in 6 K
SEATS8.out 3 K
SEATS9.in 668 B
SEATS9.out 283 B