Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
JUMPING1.in JUMPING1.out
JUMPING2.in JUMPING2.out
JUMPING3.in JUMPING3.out
JUMPING4.in JUMPING4.out
JUMPING5.in JUMPING5.out
JUMPING6.in JUMPING6.out
JUMPING7.in JUMPING7.out
JUMPING8.in JUMPING8.out
JUMPING9.in JUMPING9.out
JUMPING10.in JUMPING10.out
JUMPING11.in JUMPING11.out
JUMPING12.in JUMPING12.out
JUMPING13.in JUMPING13.out
JUMPING14.in JUMPING14.out
JUMPING15.in JUMPING15.out
JUMPING16.in JUMPING16.out
JUMPING17.in JUMPING17.out
JUMPING18.in JUMPING18.out
JUMPING19.in JUMPING19.out
JUMPING20.in JUMPING20.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 2 M
JUMPING1.in 17 B
JUMPING1.out 2 B
JUMPING10.in 3 K
JUMPING10.out 7 B
JUMPING11.in 45 K
JUMPING11.out 9 B
JUMPING12.in 145 K
JUMPING12.out 10 B
JUMPING13.in 250 K
JUMPING13.out 11 B
JUMPING14.in 358 K
JUMPING14.out 11 B
JUMPING15.in 467 K
JUMPING15.out 11 B
JUMPING16.in 576 K
JUMPING16.out 11 B
JUMPING17.in 688 K
JUMPING17.out 11 B
JUMPING18.in 802 K
JUMPING18.out 11 B
JUMPING19.in 919 K
JUMPING19.out 12 B
JUMPING2.in 285 B
JUMPING2.out 4 B
JUMPING20.in 1 M
JUMPING20.out 11 B
JUMPING3.in 611 B
JUMPING3.out 5 B
JUMPING4.in 968 B
JUMPING4.out 6 B
JUMPING5.in 1 K
JUMPING5.out 6 B
JUMPING6.in 2 K
JUMPING6.out 6 B
JUMPING7.in 2 K
JUMPING7.out 6 B
JUMPING8.in 2 K
JUMPING8.out 6 B
JUMPING9.in 3 K
JUMPING9.out 7 B