Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
SUMTREE1.in SUMTREE1.out
SUMTREE2.in SUMTREE2.out
SUMTREE3.in SUMTREE3.out
SUMTREE4.in SUMTREE4.out
SUMTREE5.in SUMTREE5.out
SUMTREE6.in SUMTREE6.out
SUMTREE7.in SUMTREE7.out
SUMTREE8.in SUMTREE8.out
SUMTREE9.in SUMTREE9.out
SUMTREE10.in SUMTREE10.out
SUMTREE11.in SUMTREE11.out
SUMTREE12.in SUMTREE12.out
SUMTREE13.in SUMTREE13.out
SUMTREE14.in SUMTREE14.out
SUMTREE15.in SUMTREE15.out
SUMTREE16.in SUMTREE16.out
SUMTREE17.in SUMTREE17.out
SUMTREE18.in SUMTREE18.out
SUMTREE19.in SUMTREE19.out
SUMTREE20.in SUMTREE20.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 7 M
SUMTREE1.in 114 B
SUMTREE1.out 99 B
SUMTREE10.in 14 K
SUMTREE10.out 11 K
SUMTREE11.in 173 K
SUMTREE11.out 129 K
SUMTREE12.in 348 K
SUMTREE12.out 260 K
SUMTREE13.in 523 K
SUMTREE13.out 383 K
SUMTREE14.in 698 K
SUMTREE14.out 506 K
SUMTREE15.in 873 K
SUMTREE15.out 629 K
SUMTREE16.in 1 M
SUMTREE16.out 752 K
SUMTREE17.in 1 M
SUMTREE17.out 875 K
SUMTREE18.in 1 M
SUMTREE18.out 999 K
SUMTREE19.in 2 M
SUMTREE19.out 1 M
SUMTREE2.in 1 K
SUMTREE2.out 1 K
SUMTREE20.in 2 M
SUMTREE20.out 1 M
SUMTREE3.in 3 K
SUMTREE3.out 2 K
SUMTREE4.in 5 K
SUMTREE4.out 4 K
SUMTREE5.in 6 K
SUMTREE5.out 5 K
SUMTREE6.in 8 K
SUMTREE6.out 6 K
SUMTREE7.in 9 K
SUMTREE7.out 7 K
SUMTREE8.in 11 K
SUMTREE8.out 8 K
SUMTREE9.in 12 K
SUMTREE9.out 9 K