Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#87445 #869. BOXES - Hộp đựng tiền Accepted 100 246 ms 2796 K C++ 17 (Clang) / 1 K DEATH 2022-07-13 2:33:48
#82615 #869. BOXES - Hộp đựng tiền Accepted 100 257 ms 3408 K C++ 17 / 1 K Thị Hòa 2022-04-28 14:40:50
#82616 #869. BOXES - Hộp đựng tiền Accepted 100 262 ms 3452 K C++ / 1 K Vũ Văn Hiếu 2022-04-28 14:43:25
#87446 #869. BOXES - Hộp đựng tiền Accepted 100 302 ms 4832 K C++ 17 / 1 K hafang06 2022-07-13 2:35:44
#87444 #869. BOXES - Hộp đựng tiền Accepted 100 359 ms 14264 K C++ 17 / 927 B Đỗ Minh Khương 2022-07-13 2:27:52
#87420 #869. BOXES - Hộp đựng tiền Accepted 100 620 ms 3964 K C++ 17 / 946 B abcxyz 2022-07-13 1:31:02


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: