Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
BUILD0.in BUILD0.out
BUILD1.in BUILD1.out
BUILD2.in BUILD2.out
BUILD3.in BUILD3.out
BUILD4.in BUILD4.out
BUILD5.in BUILD5.out
BUILD6.in BUILD6.out
BUILD7.in BUILD7.out
BUILD8.in BUILD8.out
BUILD9.in BUILD9.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 31 K
BUILD0.in 29 K
BUILD0.out 8 B
BUILD1.in 25 B
BUILD1.out 4 B
BUILD2.in 68 B
BUILD2.out 5 B
BUILD3.in 519 B
BUILD3.out 6 B
BUILD4.in 2 K
BUILD4.out 7 B
BUILD5.in 5 K
BUILD5.out 7 B
BUILD6.in 10 K
BUILD6.out 7 B
BUILD7.in 20 K
BUILD7.out 8 B
BUILD8.in 29 K
BUILD8.out 9 B
BUILD9.in 29 K
BUILD9.out 8 B