Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#72353 #890. TRAFFIC - Giao thông Accepted 100 213 ms 1660 K C++ 17 / 2 K nguyen khac thu 2022-02-10 14:42:02
#77636 #890. TRAFFIC - Giao thông Accepted 100 222 ms 1620 K C++ 17 / 2 K hihihi1 2022-03-15 13:15:19
#53687 #890. TRAFFIC - Giao thông Accepted 100 224 ms 1640 K C++ 17 / 2 K Trùm CUỐI 2021-10-28 8:38:12


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: