Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: Special Judge

Subtask 1

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 50
TRAFFIC0.in TRAFFIC0.out
TRAFFIC1.in TRAFFIC1.out
TRAFFIC2.in TRAFFIC2.out
TRAFFIC3.in TRAFFIC3.out
TRAFFIC4.in TRAFFIC4.out

Subtask 2

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 50
TRAFFIC5.in TRAFFIC5.out
TRAFFIC6.in TRAFFIC6.out
TRAFFIC7.in TRAFFIC7.out
TRAFFIC8.in TRAFFIC8.out
TRAFFIC9.in TRAFFIC9.out
TRAFFIC10.in TRAFFIC10.out
TRAFFIC11.in TRAFFIC11.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 3 M
TRAFFIC0.in 34 B
TRAFFIC0.out 4 B
TRAFFIC1.in 40 B
TRAFFIC1.out 4 B
TRAFFIC10.in 1 M
TRAFFIC10.out 9 B
TRAFFIC11.in 2 M
TRAFFIC11.out 20 B
TRAFFIC2.in 145 B
TRAFFIC2.out 4 B
TRAFFIC3.in 513 B
TRAFFIC3.out 7 B
TRAFFIC4.in 11 K
TRAFFIC4.out 16 B
TRAFFIC5.in 95 K
TRAFFIC5.out 18 B
TRAFFIC6.in 1 M
TRAFFIC6.out 19 B
TRAFFIC7.in 230 K
TRAFFIC7.out 20 B
TRAFFIC8.in 994 K
TRAFFIC8.out 20 B
TRAFFIC9.in 2 M
TRAFFIC9.out 20 B
checkTRAFFIC.cpp 1009 B
data.yml 257 B