Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#139345 #894. MINCOST - Chi phí nhỏ nhất Accepted 100 1786 ms 2644 K C++ 17 / 3 K Bùi Quốc Huy 2023-05-25 6:50:23
#99097 #894. MINCOST - Chi phí nhỏ nhất Accepted 100 1848 ms 2656 K C++ 14 / 2 K Lê Đại King 2022-11-07 8:13:09
#149213 #894. MINCOST - Chi phí nhỏ nhất Accepted 100 2617 ms 51296 K C++ 14 / 1 K Quan 2023-09-15 9:39:39


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: