Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
socolate1.in socolate1.out
socolate2.in socolate2.out
socolate3.in socolate3.out
socolate4.in socolate4.out
socolate5.in socolate5.out
socolate6.in socolate6.out
socolate7.in socolate7.out
socolate8.in socolate8.out
socolate9.in socolate9.out
socolate10.in socolate10.out
socolate11.in socolate11.out
socolate12.in socolate12.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 4 M
socolate1.in 27 B
socolate1.out 2 B
socolate10.in 2 M
socolate10.out 13 B
socolate11.in 7 K
socolate11.out 6 B
socolate12.in 683 K
socolate12.out 8 B
socolate2.in 58 B
socolate2.out 3 B
socolate3.in 131 B
socolate3.out 4 B
socolate4.in 6 K
socolate4.out 6 B
socolate5.in 16 K
socolate5.out 10 B
socolate6.in 328 K
socolate6.out 11 B
socolate7.in 2 M
socolate7.out 7 B
socolate8.in 2 M
socolate8.out 11 B
socolate9.in 1 M
socolate9.out 7 B