Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
MSB01.in MSB01.out
MSB02.in MSB02.out
MSB03.in MSB03.out
MSB04.in MSB04.out
MSB05.in MSB05.out
MSB06.in MSB06.out
MSB07.in MSB07.out
MSB08.in MSB08.out
MSB09.in MSB09.out
MSB10.in MSB10.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 3 K
MSB01.in 4 B
MSB01.out 1 B
MSB02.in 3 B
MSB02.out 1 B
MSB03.in 10 B
MSB03.out 2 B
MSB04.in 6 B
MSB04.out 2 B
MSB05.in 5 B
MSB05.out 1 B
MSB06.in 11 B
MSB06.out 2 B
MSB07.in 8 B
MSB07.out 2 B
MSB08.in 8 B
MSB08.out 2 B
MSB09.in 10 B
MSB09.out 2 B
MSB10.in 7 B
MSB10.out 2 B