#976. HIRE - Thuê xe

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Giáo sư X có một kỳ nghỉ kéo dài n ngày đánh số từ 1 tới n . Ông ta muốn thuê những chiếc mô-tô để đi ngắm cảnh bởi ông muốn thử cảm giác tốc độ giữa quang cảnh hoang dã của thiên nhiên. Dịch vụ du lịch có đúng n chiếc xe cho thuê. Ngày thứ i , người ta chỉ cho thuê chiếc xe thứ i , thời gian thuê từ đầu ngày thứ i tới hết ngày t_i\ (t_i≥i) với giá thuê là p_i , tức là nếu vào ngày i giáo sư X trả p_i đồng để thuê chiếc xe thứ i , ông ta phải trả lại nó không muộn hơn ngày t_i và khi ông ta đã trả lại chiếc xe đang thuê mới được phép thuê một chiếc xe khác.

Yêu cầu: Bạn hãy giúp giáo sư X tính xem cần ít nhất bao nhiêu tiền để thuê xe sao cho ngày nào cũng có xe để đi.

Dữ liệu:

  • Dòng đầu chứa số nguyên dương n≤5\times 10^5 ;
  • n dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa hai số nguyên dương t_i,p_i\ (i≤t_i≤n;p_i≤10^6) cách nhau ít nhất một dấu cách.

Kết quả:

  • Ghi ra một số nguyên duy nhất là số tiền thuê xe.

Ví dụ:

Dữ liệu:

4
3 10
3 20
4 1
4 40

Kết quả:

11

Giới hạn:

  • Ít nhất 50\% số điểm ứng với các test có n≤10^3 ;
  • Ít nhất 75\% số điểm ứng với các test có n≤10^5 .