Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
537 BAODONG – Bao đóng 16 19 84.21%