Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
537 BAODONG – Bao đóng 18 22 81.82%