Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
399 BBTSP - Bài toán người du lịch (Người giao hàng) 55 229 24.02%
546 CIRHAMILT – Chu trình HAMILTON 52 124 41.94%