Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1524 PLANTS - Comparing Plants 1 2 50.00%