Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1237 COMASIGN - Phân máy thực tập 16 32 50.00%