Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
10028 DDD - Đếm đường đi 12 36 33.33%
10029 RBTREE - Cây đỏ đen 5 8 62.50%