Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1452 SUPERSEQ 6 14 42.86%