Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2209 TETEXERCISE 4 7 57.14%
2281 CHESS 2 5 40.00%
2313 HASH 0 0 -
2322 KENRE 0 0 -
2329 FLIPROW 5 25 20.00%
2336 GRIDCOLOR 5 25 20.00%
2337 HAIQUA 6 17 35.29%
2339 STDECOMP 0 25 0.00%