Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1081 VIRUS - Virus biến dạng 11 35 31.43%