Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
576 COMNET - Mạng máy tính 47 75 62.67%