Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1231 DOMINO 9 39 23.08%