Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1173 MROADS - Làm đường 5 7 71.43%
1186 CNET - Nối mạng 0 8 0.00%
1192 CVER - Cạnh nhỏ nhất 4 9 44.44%