Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1180 MTRACK - Thiết kế đường chạy 2 13 15.38%
1189 DOWRY - Của hồi môn 7 50 14.00%