Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1147 MONEY - Máy in tiền 15 46 32.61%