Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Thời gian Bộ nhớ Ngôn ngữ/Kích thước Người nộp Thời điểm nộp