Tên đăng nhập

ExtremersZ

Họ và tên

Kien Pham

Email

duckien69293@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-06-06 14:27:06

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500