Tên đăng nhập

sam230609

Họ và tên

Đặng Xuân Minh Khôi

Email

dangxuanminhkhoi601@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-06-16 3:21:15

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500