Tên đăng nhập

twil1307

Họ và tên

Nguyen Quang Duy

Email

totenduc1307@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-06-18 1:29:10

Bài tập đã đạt

311

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500