Tên đăng nhập

ptit

Họ và tên

N

Email

zzblindloverzz@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-06-21 14:36:12

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500