Tên đăng nhập

cbl_son

Họ và tên

Lê Hải Sơn

Email

haison2005bp@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-06-22 2:49:42

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500