Tên đăng nhập

iamt207

Họ và tên

Bùi Quang Thắng

Email

vtfk4q@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-06-29 9:24:53

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500