Tên đăng nhập

trungkiet567

Họ và tên

Huỳnh Trung Kiệt

Email

trungkiet567@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-06-29 10:21:59

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500