Tên đăng nhập

phucyasuo2405

Họ và tên

Đinh minh phúc

Email

brolydinh@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-06-29 14:16:18

Bài tập đã đạt

470

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500