Tên đăng nhập

huuhoangabcd

Họ và tên

Christopher Alesund

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-06-30 3:00:43

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500