Tên đăng nhập

vlcailon

Họ và tên

Pham Quang Luat

Email

phamquangluat09052005@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-07-04 8:15:38

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500